Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Jak taniej dostosować mój dom do rekuperacji (premia termomodernizacyjna)?

dom banknoty dolary klucze projektNa podstawie ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów można ubiegać się o pomoc finansową przy realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

 1. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.
 2. Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w pkt. 1., do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.
 3. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w pkt. 1.
 4. Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Co to jest premia termomodernizacyjna?

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy Państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:

 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
  a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10%,
  b) w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%,
  c) w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%, lub
 2. Zmniejszenie rocznych strat energii – co najmniej o 25%, lub
 3. Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła – co najmniej o 20%, lub
 4. Zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Premia termomodernizacyjna stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.

Jaki jest tryb przyznawania premii termomodernizacyjnej?

 1. Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
 2. Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do BGK za pośrednictwem banku kredytującego.
 3. Bank kredytujący, przekazując BGK wniosek, dołącza do niego umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii.
 4. W przypadku zamiaru realizacji przedsięwzięcia lub remontu w całości z innych środków niż kredyt, w związku z którym przyznana została premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, inwestor składa wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej bezpośrednio do BGK.

Jakie są warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną?

Do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej dołącza się:

 1. Audyt energetyczny;
 2. Oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt jest zarówno podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, ale także stanowi założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

 1. dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,
 2. ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
 3. opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 4. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego, algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Nr 79 poz. 900) wraz z późniejszymi zmianami.
Zobacz także

PRO-VENT