Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT

2 marca 2014

Energooszczędne rekuperatory Mistral

Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów:

 • użycie oszczędnych wentylatorów EC,
 • odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji centrali,
 • zoptymalizowana kontrola pracy układu wentylacyjnego.

Chcąc sprostać temu wyzwaniu, poświęciliśmy sporo czasu i uwagi, by przekazać klientowi produkt o rozbudowanych możliwościach sterowania i kontroli.

Zastosowanie w centralach MISTRAL specjalnie dedykowanych układów automatyki projektowanych w firmie PRO-VENT pozwala optymalnie dostosować ich funkcjonalność do celów wentylacji oraz aktualnych potrzeb rynku.

POBIERZ ARTYKUŁ

Produkcja i programowanie układów na miejscu, w siedzibie PRO-VENT zapewnia również najszybszy możliwy serwis oraz gwarancję fachowej pomocy technicznej dla instalatora oraz użytkownika.

Ciągłe udoskonalanie produktów, stosowanie najnowszych energooszczędnych konstrukcji wentylatorów w połączeniu z rozwijaniem dostępnych opcji sterowania, gwarantuje najwyższą energooszczędność  systemów wentylacji opartych na urządzeniach PRO-VENT.

Funkcjonalności

Opcje układów sterowania umożliwiające dodatkowe oszczędności w pracy systemu wentylacji to między innymi:

 1. automatyczna zmiana parametrów pracy centrali zgodnie z programem czasowym,
 2. sterowanie pracą przepustnic strefowych,
 3. współpraca z centralą alarmową,
 4. płynna, niezależna regulacja wydajności obu wentylatorów EC,
 5. podwójna tablica wydajności wentylatorów EC,
 6. możliwość wyłączenia jednego wentylatora z poziomu sterownika,
 7. informacja o konieczność wymiany filtrów centrali.

1. AUTOMATYCZNA ZMIANA PARAMETRÓW PRACY CENTRALI ZGODNIE Z PROGRAMEM CZASOWYM

 

Poza wbudowanymi programami fabrycznymi sterowniki central Mistral umożliwiają utworzenie i zapisanie tygodniowych (od 1 do 4) programów użytkownika. Możliwe jest więc dostosowanie pracy centrali zgodnie z preferencjami i stylem życia. Kiedy np. domowników nie ma w domu stale w określonych godzinach, wtedy można zmniejszyć wydajność wentylacji do minimum, można ustawić sobie także mniejszą wydajność w porze nocnej. Regulowana wydajność centrali zgodnie z rytmem życia domowników znacząco redukuje zużycie energii przez centralę, po prostu pracuje ona wydajnie tylko wtedy, kiedy jest nam to potrzebne.

Użytkownik ustawia więc tylko odpowiedni program i nie musi na co dzień zajmować się wentylacją i pamiętać o zmianie nastaw. Automatyka centrali samoczynnie zapewni odpowiednią ilość i rozdział powietrza do poszczególnych stref.

Czasami zachodzi potrzeba chwilowej zmiany zasad wentylacji, np. spotkanie rodzinne. W przypadku takiej konieczności możliwa jest ręczna zmiana parametrów wentylacji. Możemy w dowolnym momencie ustawić inną wymaganą tymczasowo wydajność wentylatorów czy stan przepustnic. Program będzie utrzymywał ustawiony ręcznie stan do czasu zmiany w programie automatycznym,  następnie wróci do realizacji programu tygodniowego. Możemy również wyłączyć tryb automatyczny na stałe i ustawić parametry pracy centrali ręcznie. Następnie, kiedy zechcemy możemy szybko,  jednym przyciskiem powrócić do pracy w trybie automatycznym.

2. STREFY

Podział systemu wentylacji na strefy umożliwia bardziej optymalne dostosowanie pracy centrali do aktualnych wymagań obiektu.

Możemy tak zaprogramować sterownik centrali Mistral, żeby wentylowane były tylko aktualnie użytkowane pomieszczenia (strefy), minimalizując jednocześnie do niezbędnego minimum ilość powietrza dostarczanego po pozostałych stref. Wiąże się to oczywiście z redukcją wydajności wentylatorów, co wpływa zarówno na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, jak również wydłuża żywotność  wentylatorów, zapewniając dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, a także mniejszy stopień zabrudzenia filtrów.

Szczególnie zauważalne jest to w przypadku wentylatorów EC, które umożliwiają płynną regulację wydajności, po drugie zachowują maksymalną sprawność przy pracy z niewielką wydajnością. Właściwe zaprogramowanie sterownika może zapewnić w tym przypadku pobór energii przez centralę wentylacyjną na poziomie zaledwie kilkudziesięciu watów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości świeżego powietrza.

Dla przykładu rekuperator MISTRAL PRO 600 EC przy pracy z wydajnością ok. 220 m3/h pobiera zaledwie 30W.
Jest to całkowity pobór mocy pracującej centrali, co plasuje urządzenia PRO-VENT jako  jedne z najbardziej ekonomicznych central dostępnych na rynku !!!

Uwzględniając, to że w centrali PRO 600EC pracującej ze znamionową wydajnością 600m3/h wentylatory zużywają ponad 97% energii pobieranej przez centralę oraz to, że zgodnie z wykresem pobór  mocy centrali wynosić może od 30W do ponad 200W widać jak ważne i korzystne ekonomicznie jest dostosowanie wydajności do potrzeb.

Rekuperator Mistral PRO 600 EC wykres mocy

W przypadku zaawansowanych sterowników S1 i S3 dostępnych w ofercie PRO-VENT istnieje możliwość sterowania pracą aż 8 przepustnic strefowych. Wszystkie przepustnice mogą być sterowanie  zarówno ręcznie przez użytkownika jak również automatycznie na podstawie programu tygodniowego. Odpowiednie zapisy w programie tygodniowym umożliwiają automatyczne otwieranie i zamykanie kolejnych stref, gwarantując przy tym odpowiednią ilość powietrza (do poszczególnych stref) z zachowaniem minimalnej wymaganej wydajności wentylatorów.

3. WSPÓŁPRACA Z CENTRALĄ ALARMOWĄ

W sterownikach procesorowych PRO-VENT istnieje możliwość wymuszenia samoczynnego przełączenia centrali w tryb ekonomiczny w trakcie nieobecności domowników. Przełączenie to dodatkowo   umożliwia powiązanie z systemem alarmowym w domu.

W tym przypadku uruchomienie trybu ekonomicznego nastąpi automatycznie w chwili, kiedy wychodząc z domu załączamy system alarmowy. W trybie ekonomicznym centrala pracuje z ograniczoną  wydajnością oraz temperaturą zapewniając minimalną wymianę powietrza w obiekcie.

W przypadku sterownika S4 realizowane jest to cyklicznym wyłączaniem centrali. Pierwszą godzinę centrala pracuje na biegu niskim (L), w drugiej godzinie wentylatory są zatrzymane. Nagrzewnicą wtórna w tym trybie zostaje wyłączona. W przypadku zaawansowanych sterowników S1 i S3 w trybie  ekonomicznym centrala przełączana jest do pracy zgodnie z programem użytkownika – U4. Ponieważ program użytkownika U4 możemy samodzielnie zdefiniować z poziomu manipulatora, jest to sposób na wymuszenie określonego zachowania centrali tj. wydajności, temperatury nawiewu, stanu przepustnic itd. według naszych potrzeb i upodobań.

4. PŁYNNA I NIEZALEŻNA REGULACJA WYDAJNOŚCI WENTYLATORÓW EC

W przypadku zastosowania w centrali wentylatorów EC istnieje możliwość płynnego (procentowego) sterowania wydajnością wentylatorów. Realizowane jest to poprzez ustawienie procentowe  wydajności – niezależnie – wentylatora nawiewu i wywiewu dla każdego z 7 biegów (stopni wydajności) centrali.

Regulację wydajności wentylatorów przeprowadzić powinien instalator programując wydajności wentylatorów dla kolejnych biegów przy zbilansowanych przepływach z uwzględnieniem oporów  instalacji.

W trakcie codziennej eksploatacji użytkownik powinien korzystać wyłącznie z ustawionych biegów nie doprowadzając do rozbilansowania przepływów poprzez samodzielną zmianę wydajności tylko jednego wentylatora.

5. PODWÓJNA TABLICA WYDAJNOŚCI

Ustawienie wydajności zgodnie z powyższym opisem zapewnia prawidłową pracę centrali (zbilansowanie przepływów) przy stałych oporach instalacji. Problem pojawia się w przypadku, kiedy opory  instalacji ulegają zmianie. Może mieć to miejsce np. w przypadku przełączania przepustnicy poboru powietrza poprzez wymiennik gruntowy GWC lub czerpnię ścienną. Zwiększone opory GWC  spowodują spadek wydajności wentylatora nawiewu, co z kolei rozbilansuje przepływy powietrza nawiewanego i usuwanego. Podobna sytuacja może mieć również miejsce w przypadku stosowania w  instalacji bypassu chłodnic lub nagrzewnic kanałowych, podziału obiektu na strefy itp.

Zastosowanie w sterowniku podwójnej tablicy wydajności umożliwia instalatorowi ustawienie różnych wydajności wentylatorów na kolejnych biegach centrali w dwóch różnych konfiguracjach (dla każdej tablicy inna). Przykładowo w drugiej tablicy ustawić można większe wysterowanie wentylatora nawiewu w celu pokonania dodatkowych oporów wymiennika. Rozwiązanie to zagwarantuje  zachowanie stałych przepływów strumieni powietrza nawet przy przełączaniu GWC i zmianie oporów instalacji nawiewu. Przełączenie do pracy według 1 lub 2 tablicy wydajności realizowane jest przez  sterownik samoczynnie, na podstawie wejścia binarnego sterownika. Można więc skonfigurować sterownik w taki sposób aby automatycznie zmieniał tablicę, czyli wydajność wentylatorów w zależności  np. od stanu GWC.

Rozwiązanie to zapewnia oszczędności wynikające z:

 • mniejszego zużycia energii elektrycznej przez wentylator,
 • mniejszego zużycia łożysk wentylatora nawiewu,
 • mniejszego, wolniejszego zabrudzenia filtra powietrza.

Uwzględniając dodatkowo, że ograniczenie wydajności zapewni cichszą pracę urządzenia oraz dłuższy bezawaryjny okres eksploatacji wentylatorów widać jak ważne jest prawidłowe użytkowanie centrali   jakie korzyści przyniesie ono użytkownikowi w dłuższym okresie eksploatacji.

6. MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA JEDNEGO WENTYLATORA

W zależności od warunków pracy systemu wentylacji zaistnieć może potrzeba wyłączenia jednego z wentylatorów centrali. Przydatne jest to zwłaszcza w okresie letnim kiedy chcemy zapewnić dostęp  świeżego powietrza otwierając okna.

Wiadomo, że wentylacja mechaniczna będzie prawidłowo pracować wyłącznie przy zbilansowaniu ilości powietrza nawiewnego i usuwanego z pomieszczeń. To z kolei wymaga zachowania pewnej  szczelności budynku poprzez uszczelnienie okien oraz wszelkich otworów i kominów wentylacji grawitacyjnej. Co jednak w przypadku kiedy zachęceni ładną pogodą chcemy otworzyć okna i wpuścić  więcej świeżego powietrza? Pozostawienie wentylacji wyciągowej jest jak najbardziej konieczne gwarantuje bowiem prawidłowe usuwanie zużytego powietrza z pomieszczeń tzw. „brudnych”, jednak co z  wentylatorem nawiewnym?

Jego praca z tym okresie jest zbędna generując tylko niepotrzebne koszty:

 • dodatkowe zużycie energii elektrycznej,
 • zużycie łożysk wentylatora nawiewu,
 • zabrudzenie filtra nawiewu.

W przypadku automatyki PRO-VENT istnieje możliwość wyłączenia jednego z wentylatorów centrali zapewniając prawidłową prace wentylacji wyciągowej. Wyłączenie wentylatora możliwe jest z  poziomu manipulatora, który powinien być dostępny w miejscu dogodnym dla użytkownika. Tak więc sterowanie pracą wentylatora nie wymaga od użytkownika większego wysiłku.

Oczywiście potrzeba wyłączenia 1 wentylatora centrali przydatna może być również w innych przypadkach jak np. obsługa kominka w domu. W tym przypadku z kolei przydatna może być opcja  okresowego wyłączenia wentylatora wywiewu. Wprawdzie praca wyłącznie wentylatora nawiewnego nie zapewnia odzysku ciepła i przy dłuższej pracy temperatura powietrza nawiewanego do   pomieszczeń ulegnie obniżeniu do temperatury zbliżonej do zewnętrznej. Jednak w krótkim okresie czasu i przy obniżonej wydajności wentylatorów nie powinno to stanowić problemu, a zagwarantuje   nadciśnienie przydatne w trakcie otwierania i obsługi kominka.

W przypadku zaawansowanych sterowników S1 i S3 z poziomu manipulatora istnieje możliwość wyłączenia zarówno wentylatora nawiewu jak i wywiewu. Włączenie, wyłączenie jednego wentylatora nie  wpływa w żaden sposób na wydajność drugiego ani na ustawiony bieg (wydajność centrali).

W przypadku uproszczonego sterownika S4 umożliwia on wyłączenie jedynie wentylatora nawiewu. Wentylator wywiewny pracuje w sposób ciągły i w tym sterowniku nie ma możliwości jego wyłączenia.

7. INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WYMIANY FILTRÓW

Manipulator centrali w przypadku zabrudzonych filtrów wyświetla informację o konieczności ich wymiany. Jest to istotna informacja, gdyż brudne filtry powodują duże opory pracy wentylatorów, przez   co rośnie zużycie prądu. Natomiast jeśli jesteśmy informowani o konieczności ich wymiany, i dbamy o to – zapewniamy bardziej oszczędną, dłuższą i ekonomiczną pracę centrali.

Kontrola stanu filtrów realizowana może być poprzez zastosowanie wewnątrz centrali układu presostatów, które wykrywają zwiększone opory spowodowane zabrudzeniem filtrów. W takim przypadku automatyka centrali reaguje na fizyczne (rzeczywiste) zabrudzenie filtrów.

W przypadku braku presostatów stan filtrów określany jest na postawie licznika czasu pracy centrali. W tym przypadku automatyka nie określa rzeczywistego stanu filtrów, a komunikat jest określany na podstawie czasu pracy centrali. Domyślny okres wymiany filtrów to 92 dni.

Dodatkowo takie przypomnienie jest istotne dla użytkownika ze względów zdrowotnych. Brudne filtry to zagrożenie dla naszego zdrowia, więc dbając o ich wymianę dbamy też o własne zdrowie.

POBIERZ ARTYKUŁ

Artykuł ukazał się także w czasopiśmie branżowym FACHOWY INSTALATOR nr 2/2014.

 

Informacja Dział Techniczny
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych