Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Rozmrażanie wymiennika

Centrale wentylacyjne MISTRAL P zostały zaprojektowane do sprawnej i ekonomicznej pracy urządzenia w czasie mrozów. Osiągnięto to poprzez odpowiednią konstrukcję wymiennika ciepła oraz zoptymalizowanie procesu jego rozmrażania.

Zastosowane w centrali układy automatyki umożliwiają określenie stopnia oszronienia wymiennika, zapewniając jego rozmrożenie przy minimalnej ilości dodatkowej energii. W centralach MISTRAL P układ rozmrażania nie działa w sposób ciągły, a jedynie okresowo, zapewniając ekonomiczną pracę centrali i dobrą sprawność odzysku ciepła w każdej temperaturze.

W przypadku central MISTRAL P dostępne są następujące sposoby rozmrażania wymiennika ciepła:

  1. wyłączenie wentylatora nawiewu,
  2. załączenie wstępnej elektr. nagrzewnicy kanałowej,
  3. recyrkulacja powietrza przy pomocy dodatkowej przepustnicy kanałowej.

Ze względu na duży odzysk ciepła, podczas pracy centrali w czasie mrozów w wymienniku wytwarzać może się zwiększona ilość skroplin, co wymaga zastosowania skutecznego układu rozmrażania. Z tego względu sposób 1., tj. rozmrożenie wymiennika poprzez wyłączenie nawiewu, dopuszcza się wyłącznie w przypadku wstępnego podgrzewania powietrza, np. poprzez GWC (gruntowy wymiennik ciepła) lub w przypadku użytkowania centrali w innych strefach klimatycznych.

W przypadku central pracujących w naszych strefach klimatycznych zalecane jest zastosowanie do rozmrażania wymiennika nagrzewnicy wstępnej (sposób 2.) lub przepustnicy recyrkulacyjnej (sposób 3.).

W przypadku central MISTRAL P i rozmrażania sposobami 2. lub 3. niezbędne jest zaprojektowanie w instalacji miejsca montażu dodatkowych urządzeń kanałowych, tj. nagrzewnicy lub przepustnicy. W przypadku przepustnicy recyrkulacyjnej występuje ona jako dodatkowa przepustnica kanałowa, dlatego niezbędne jest zaprojektowanie w instalacji miejsca jej montażu. Standardowo przepustnica kanałowa dostarczona jest z króćcami odpowiadającymi średnicy króćców centrali.

Sposób 1. Wyłączenie wentylatora nawiewu

Najprostszy, ale jednocześnie najmniej efektywny sposób rozmrażania wymiennika ciepła stosowany standardowo w centralach MISTRAL. W tym przypadku układ rozmrożeniowy wyłącza wentylator nawiewny i usuwane ciepłe powietrze rozmraża wymiennik. Proces rozszronienia wymiennika trwa najczęściej ok. 8–30 minut, jednak w poszczególnych przypadkach czas ten może być dużo dłuższy. Ten sposób rozmrażania nie jest zalecany w przypadku central o wysokim stopniu odzysku ciepła, pracy centrali przy długotrwale utrzymujących się niskich temperaturach zewnętrznych (strefa klimatyczna IV, V) oraz w przypadku zastosowania w instalacji nagrzewnicy wtórnej wodnej.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych występuje przerywana praca wentylatora nawiewnego, co może doprowadzić do wytworzenia podciśnienia w wentylowanych pomieszczeniach.

Sposób 2. Wstępna nagrzewnica elektryczna (opcja)

Zaleca się ją stosować dla pomieszczeń o dużej liczbie wymian powietrza (np. lokale gastronomiczne, puby) oraz w przypadku central z zainstalowaną po stronie wtórnej nagrzewnicą wodną.

Nagrzewnica wstępna nie wpływa znacząco na temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń, a zapewnia jedynie rozmrożenie wymiennika ciepła. Z tego względu pracuje ona okresowo i to wyłącznie w czasie mrozów, co nie generuje wysokich kosztów eksploatacyjnych.

W czasie działania nagrzewnicy układ rozmrożeniowy wymusza obniżenie wydajności wentylatorów, dzięki czemu stosunkowo niewielka moc zapewnia prawidłową pracę centrali w czasie mrozów. Moce nagrzewnic stosowanych w centralach MISTRAL zapewniają prawidłową pracę urządzenia do temperatur zewnętrznych nie niższych niż 25°C (w krótkim okresie czasu wartość może być niższa). W przypadku temperatur długotrwale utrzymujących się poniżej tego poziomu należy skonsultować wymaganą moc nagrzewnicy wstępnej przed zamówieniem urządzenia.

W przypadku central MISTRAL P i zastosowanej nagrzewnicy, dodatkowo zabezpieczyć należy elementy grzejne za pomocą filtra G4. Można w tym celu zastosować filtr montowany w czerpni ściennej lub kanałowy filtr powietrza dostępny w ofercie PRO-VENT. W takim przypadku stosowanie dodatkowego filtra powietrza świeżego w centrali nie jest konieczne.

Sposób 3. Przepustnica recyrkulacyjna (opcja)

Rozmrażanie powietrzem wewnętrznym (recyrkulacja) za pomocą dodatkowej trójstronnej przepustnicy kanałowej. Załączenie układu rozmrożeniowego powoduje przełączenie przepustnicy recyrkulacyjnej, tj. zamknięcie kanału czerpnego i jednoczesne otwarcie dodatkowego kanału wywiewnego (recyrkulacyjnego). Ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń doprowadzane jest w tym momencie z obu stron wymiennika ciepła, co powoduje bardzo szybkie i skuteczne jego rozmrożenie bez względu na temperaturę zewnętrzną. Po zakończeniu tego procesu centrala samoczynnie powraca do normalnej pracy.

W ofercie PRO-VENT dostępne są przepustnice trójstronne o średnicach króćców wlotowych 160, 200, 250, 280 i 315 mm, zgodnie z opisem wyposażenia dodatkowego. W przypadku innych wymiarów kanałów wentylacyjnych niezbędne jest indywidualne dobranie przepustnicy, ewentualnie zastosowanie 2 przepustnic zamykających sterowanych naprzemiennie.

Pamiętać należy, że w czasie rozmrażania do pomieszczeń nie jest nawiewane powietrze świeże, tylko powietrze recyrkulacyjne, dlatego należy czerpać je z pomieszczeń czystych, takich jak pokój, hol, itp. Obieg powietrza w trakcie rozmrażania oraz normalnej pracy centrali przedstawiono na rysunkach.

Centrala wentylacyjna Mistral PRO przepływ powietrza w trybie pracy normalnej

Standardowo w trakcie rozmrażania recyrkulacyjnego pracują oba wentylatory, co powoduje szybie rozmrożenie wymiennika, jednak może powodować podciśnienie w pomieszczeniach. W celu minimalizacji tego ryzyka na czas rozmrażania centrala automatycznie zwalnia na 1. bieg. W przypadku, kiedy rozwiązanie to jest niewystarczające, automatyka centrali możne również zatrzymać wentylator wywiewny. W tym przypadku nie istnieje ryzyko podciśnienia, jednak proces rozmrażania (podobnie jak w przypadku wyłączenia nawiewu) będzie przebiegał dłużej. W przypadku obniżenia wydajności w czasie rozmrażania dopuszcza się zastosowanie przewodu recyrkulacyjnego o średnicy mniejszej od średnicy króćców centrali wentylacyjnej. Natomiast gdy w czasie rozmrażania centrala nie zmienia wydajności, należy wykonać kanał recyrkulacyjny o średnicy odpowiadającej średnicy króćców wentylacyjnych centrali.

Centrala wentylacyjna Mistral PRO przepływ powietrza w trybie recyrkulacji

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych