Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Rozmrażanie wymiennika

Rozmrażanie wymiennika ciepła

Centrale wentylacyjne MISTRAL zostały zaprojektowane do sprawnej i ekonomicznej pracy urządzenia w czasie mrozów. Osiągnięto to poprzez odpowiednią konstrukcję wymiennika ciepła oraz zoptymalizowanie procesu jego rozmrażania.

Zastosowane w centrali układy automatyki umożliwiają określenie stopnia oszronienia wymiennika, zapewniając jego rozmrożenie przy minimalnej ilości dodatkowej energii. W centralach MISTRAL układ rozmrażania nie działa w sposób ciągły, a jedynie okresowo, zapewniając ekonomiczną pracę centrali i dobrą sprawność odzysku ciepła w każdej temperaturze.

W przypadku central MISTRAL dostępne są następujące sposoby rozmrażania wymiennika ciepła:

  1. wyłączenie wentylatora nawiewu,
  2. załączenie wstępnej elektr. nagrzewnicy kanałowej,
  3. recyrkulacja powietrza przy pomocy dodatkowej przepustnicy kanałowej.

W przypadku 2. lub 3. niezbędne jest zaprojektowanie w instalacji miejsca montażu dodatkowych urządzeń kanałowych, tj. nagrzewnicy lub przepustnicy.

Ze względu na duży odzysk ciepła, podczas pracy centrali w czasie mrozów w wymienniku wytwarzać może się zwiększona ilość skroplin, co wymaga zastosowania skutecznego układu rozmrażania. Z tego względu sposób 1., tj. rozmrożenie wymiennika poprzez wyłączenie nawiewu, dopuszcza się wyłącznie w przypadku wstępnego podgrzewania powietrza, np. poprzez GWC (gruntowy wymiennik ciepła) lub w przypadku montażu centrali w I, II strefie klimatycznej.

Ze względu na najmniejszą efektywność układu rozmrażania poprzez wyłączenie nawiewu, nie zaleca się go stosować w centralach montowanych w V strefie klimatycznej (Polska – strefy klimatyczne zimą). W przypadku central pracujących w naszych strefach klimatycznych zalecane jest zastosowanie do rozmrażania wymiennika nagrzewnicy wstępnej (sposób 2.) lub przepustnicy recyrkulacyjnej (sposób 3.).

W przypadku central MISTRAL nagrzewnica wstępna oraz przepustnica recyrkulacyjna występują dodatkowe urządzenie kanałowe, dlatego niezbędne jest zaprojektowanie w instalacji miejsca jej montażu. Standardowo nagrzewnica kanałowa dostarczona jest z króćcami odpowiadającymi średnicy króćców centrali, wyjątek stanowi centrala MISTRAL 3000, w której średnica króćców centrali wynosi 500 mm, natomiast dostarczana wraz centralą jest nagrzewnica z króćcami Φ400 mm.

Sposób 1. Wyłączenie wentylatora nawiewu

Najprostszy, ale jednocześnie najmniej efektywny sposób rozmrażania wymiennika ciepła stosowany standardowo w centralach MISTRAL. W tym przypadku układ rozmrożeniowy wyłącza wentylator nawiewny i usuwane ciepłe powietrze rozmraża wymiennik. Proces rozszronienia wymiennika trwa najczęściej ok. 8–30 minut, jednak w poszczególnych przypadkach czas ten może być dużo dłuższy. Ten sposób rozmrażania nie jest zalecany w przypadku central o wysokim stopniu odzysku ciepła, pracy centrali przy długotrwale utrzymujących się niskich temperaturach zewnętrznych (strefa klimatyczna IV, V) oraz w przypadku zastosowania w instalacji nagrzewnicy wtórnej wodnej.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych występuje przerywana praca wentylatora nawiewnego, co może doprowadzić do wytworzenia podciśnienia w wentylowanych pomieszczeniach.

Sposób 2. Wstępna nagrzewnica elektryczna (opcja)

Zaleca się ją stosować dla pomieszczeń o dużej liczbie wymian powietrza (np. lokale gastronomiczne, puby) oraz w przypadku central z zainstalowaną po stronie wtórnej nagrzewnicą wodną.

Nagrzewnica wstępna nie wpływa znacząco na temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń, a zapewnia jedynie rozmrożenie wymiennika ciepła. Z tego względu pracuje ona okresowo i to wyłącznie w czasie mrozów, co nie generuje wysokich kosztów eksploatacyjnych.

W czasie działania nagrzewnicy układ rozmrożeniowy wymusza obniżenie wydajności wentylatorów, dzięki czemu stosunkowo niewielka moc zapewnia prawidłową pracę centrali w czasie mrozów. Moce nagrzewnic stosowanych w centralach MISTRAL zapewniają prawidłową pracę urządzenia do temperatur zewnętrznych nie niższych niż 25°C (w krótkim okresie czasu wartość może być niższa). W przypadku temperatur długotrwale utrzymujących się poniżej tego poziomu należy skonsultować wymaganą moc nagrzewnicy wstępnej przed zamówieniem urządzenia.

W przypadku urządzeń MISTRAL zastosowana i dostarczona z centralą nagrzewnica kanałowa przeznaczona jest do montażu na instalacji przed centralą. W przypadku nagrzewnicy kanałowej zabezpieczyć należy elementy grzejne przed możliwością zabrudzenia poprzez zastosowanie dodatkowego filtra G4 montowanego przed nagrzewnicą na czerpni lub w dodatkowej obudowie filtra kanałowego. W takiej konfiguracji dopuszcza się zmniejszenie dokładności filtra montowanego na nawiewie centrali wentylacyjnej.

Sposób 3. Przepustnica recyrkulacyjna (opcja)

Rozmrażanie powietrzem wewnętrznym (recyrkulacja) za pomocą dodatkowej trójstronnej przepustnicy kanałowej. Załączenie układu rozmrożeniowego powoduje przełączenie przepustnicy recyrkulacyjnej, tj. zamknięcie kanału czerpnego i jednoczesne otwarcie dodatkowego kanału wywiewnego (recyrkulacyjnego). Ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń doprowadzane jest w tym momencie z obu stron wymiennika ciepła, co powoduje bardzo szybkie i skuteczne jego rozmrożenie bez względu na temperaturę zewnętrzną. Po zakończeniu tego procesu centrala samoczynnie powraca do normalnej pracy.

W ofercie PRO-VENT dostępne są przepustnice trójstronne o średnicach króćców wlotowych 160, 200, 250, 280 i 315 mm, zgodnie z opisem wyposażenia dodatkowego. W przypadku innych wymiarów kanałów wentylacyjnych niezbędne jest indywidualne dobranie przepustnicy, ewentualnie zastosowanie 2 przepustnic zamykających sterowanych naprzemiennie.

Pamiętać należy, że w czasie rozmrażania do pomieszczeń nie jest nawiewane powietrze świeże, tylko powietrze recyrkulacyjne, dlatego należy czerpać je z pomieszczeń czystych, takich jak pokój, hol, itp. Obieg powietrza w trakcie rozmrażania oraz normalnej pracy centrali przedstawiono na rysunkach.

Centrala wentylacyjna Mistral PRO przepływ powietrza w trybie pracy normalnej

Standardowo w trakcie rozmrażania recyrkulacyjnego pracują oba wentylatory, co powoduje szybie rozmrożenie wymiennika, jednak może powodować podciśnienie w pomieszczeniach. W celu minimalizacji tego ryzyka na czas rozmrażania centrala automatycznie zwalnia na 1. bieg. W przypadku, kiedy rozwiązanie to jest niewystarczające, automatyka centrali możne również zatrzymać wentylator wywiewny. W tym przypadku nie istnieje ryzyko podciśnienia, jednak proces rozmrażania (podobnie jak w przypadku wyłączenia nawiewu) będzie przebiegał dłużej. W przypadku obniżenia wydajności w czasie rozmrażania dopuszcza się zastosowanie przewodu recyrkulacyjnego o średnicy mniejszej od średnicy króćców centrali wentylacyjnej. Natomiast gdy w czasie rozmrażania centrala nie zmienia wydajności, należy wykonać kanał recyrkulacyjny o średnicy odpowiadającej średnicy króćców wentylacyjnych centrali.

Centrala wentylacyjna Mistral PRO przepływ powietrza w trybie recyrkulacji

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych