Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Warunki montażu

Centralę montować należy w pomieszczeniach suchych i zadaszonych (poddasza, pomieszczenia gospodarcze, kotłownie, maszynownie, itp.), z zapewnieniem wymaganej przestrzeni obsługowej, niezbędnej do obsługi oraz serwisu.

Podłączenie kanałów

Sztywne kanały wentylacyjne należy przyłączyć do centrali za pomocą elastycznych łączników, umożliwiając demontaż jej z instalacji. W celu dodatkowej redukcji hałasu jako łączniki zaleca się zastosować elastyczne tłumiki lub odcinki kanału elastycznego połączonego mufą z króćcem centrali. Przewody wentylacyjne, łączniki należy podwiesić, usztywnić zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem lub zsunięciem z króćców centrali.

Posadowienie centrali

Centrala przystosowana jest do podwieszenia, przy czym modele SLIM 300-800 posiadają zamontowane na obudowie uchwyty natomiast w przypadku SLIM 1100 wraz z centralą dostarczony jest ceownik umożliwiający jej podwieszenie. Montując centralę nie należy jej dosuwać (dociskać) do żadnej przegrody, zachowując odstęp minimum 40 mm od sufitu, podłoża oraz ścianek bocznych. Zapewnić należy też dostęp do króćców wentylacyjnych, umożliwiając demontaż łączników kanałów wentylacyjnych.

W przypadku central podwieszanych zapewnić należy możliwość wymontowania z centrali wymiennika ciepła, zapewniając odległość od pokrywy inspekcyjnej do ściany lub innej przeszkody nie mniejszą niż:

 

pro vent mistral slim odleglosci

Odprowadzenie skroplin

Podczas pracy centrali w wymienniku wytwarzają się skropliny, zapewnić należy więc ich sprawne odprowadzenie. W tym celu należy zapewnić pochylenie centrali:

  • w kierunku tylnej ścianki – minimum 5%,
  • w kierunku odpływu skroplin – minimum 5%.

schemat wymaganego pochylenia centrali podwieszanej mistral p

Izolacja kanałów

Ze względu na odzysk ciepła w urządzeniu należy ograniczyć straty ciepła na kanałach poprzez dobrą izolację instalacji wentylacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację kanałów oraz wszelkich łączników na nawiewie i wywiewie z pomieszczeń. Najczęściej używana podstawowa izolacja kanałów elastycznych grubości 25 mm stosowana może być wyłącznie w przypadku układania ich w strefie ogrzewanej, gdzie nie istnieje duże ryzyko strat ciepła. W przypadku układania przewodów w strefach nieogrzewanych (np. na poddaszach) należy zapewnić dodatkową izolację kanałów. W przypadku prowadzenia kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej poza strefą ogrzewaną, izolacja kanałów wentylacyjnych na tym odcinku powinna być zachowana na poziomie izolacji przegrody, przez którą kanał wentylacyjny przechodzi. Zwrócić należy również uwagę na fakt, że poza zmniejszeniem temperatury powietrza nawiewanego, słaba izolacja przyczynić się może do niekontrolowanego wykroplenia skroplin w kanałach lub na nich, efektem czego będzie zawilgocenie izolacji kanałów lub podłoża. Zbyt mała izolacja kanałów powoduje spadek temperatury powietrza na króćcach (patrz: rozmrażanie wymiennika) i w skrajnych przypadkach przyczynić się może do nieprawidłowej pracy, zatrzymania, a nawet uszkodzenia centrali.

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych