SPOSOBY ROZMRAŻANIA WYMIENNIKA CIEPŁA

Centrale wentylacyjne MISTRAL zostały zaprojektowane do sprawnej i ekonomicznej pracy urządzenia w czasie mrozów. Osiągnięto to poprzez odpowiednią konstrukcję wymiennika ciepła oraz zoptymalizowanie procesu jego rozmrażania. Zastosowane w centrali układy automatyki umożliwiają określenie stopnia oszronienia wymiennika, zapewniając jego rozmrożenie przy minimalnej ilości dodatkowej energii.

W centralach MISTRAL, MISTRAL PRO i MISTRAL P układ rozmrażania nie działa w sposób ciągły, a jedynie okresowo, zapewniając ekonomiczną pracę centrali i dobrą sprawność odzysku ciepła w każdej temperaturze. W centralach MISTRAL SLIM układ rozmrażania działa w sposób ciągły, nie dopuszczając do spadku temperatury na czerpni poniżej 0°C.

Dostępne są następujące sposoby rozmrażania wymiennika:

  1. Wyłączenie wentylatora nawiewu,
  2. Załączenie wstępnej elektrycznej nagrzewnicy powietrza,
  3. Recyrkulacja powietrza wewnętrznego.

WYŁĄCZENIE WENTYLATORA NAWIEWU

Najprostszy, ale jednocześnie najmniej efektywny sposób rozmrażania wymiennika ciepła stosowany standardowo w centralach MISTRAL. Układ rozmrożeniowy wyłącza wentylator nawiewny, a usuwane ciepłe powietrze rozmraża wymiennik. Proces rozszronienia wymiennika trwa najczęściej ok. 8–30 minut, jednak przy bardzo niskich temperaturach czas ten może być dużo dłuższy. Ten sposób rozmrażania nie jest zalecany w przypadku central o wysokim stopniu odzysku ciepła (PRO, SMART, SLIM), dla central pracujących przy długotrwale utrzymujących się niskich temperaturach zewnętrznych (strefa klimatyczna IV, V) oraz w przypadku zastosowania w instalacji nagrzewnicy wtórnej wodnej.

Należy pamiętać, że w trakcie rozmrażania następuje przerywana praca wentylatora nawiewnego, co może doprowadzić do wytworzenia podciśnienia w wentylowanych pomieszczeniach.

WSTĘPNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

Zaleca się ją stosować w centralach o wysokim stopniu odzysku ciepła (PRO, SMART, SLIM), oraz w przypadku pomieszczeń o dużej liczbie wymian powietrza (np. lokale gastronomiczne, puby) i central z zainstalowaną po stronie wtórnej nagrzewnicą wodną.

Nagrzewnica wstępna nie wpływa znacząco na temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń, a zapewnia jedynie rozmrożenie wymiennika ciepła. W większości central (nie dotyczy SLIM) nagrzewnica pracuje okresowo i to wyłącznie w czasie mrozów, co nie generuje wysokich kosztów eksploatacyjnych. W czasie działania nagrzewnicy układ rozmrożeniowy wymusza obniżenie wydajności wentylatorów, dzięki czemu stosunkowo niewielka moc zapewnia prawidłową pracę centrali w czasie mrozów. Moce nagrzewnic stosowanych w centralach MISTRAL zapewniają prawidłową pracę urządzenia do temperatur zewnętrznych nie niższych niż ‒25°C (w krótkim okresie czasu wartość może być niższa). W przypadku temperatur długotrwale utrzymujących się poniżej tego poziomu należy skonsultować wymaganą moc nagrzewnicy wstępnej przed zamówieniem urządzenia.
W przypadku central podwieszanych Mistral SLIM nagrzewnica wstępna nie dopuszcza do spadku temperatury na czepni poniżej 0°C, pracując z płynną regulacją mocy.

W przypadku central z wymiennikiem przeciwprądowym PRO, SMART i SLIM nagrzewnica wstępna zabudowana jest wewnątrz urządzenia i zabezpieczona filtrem centrali. W przypadku pozostałych urządzeń zastosowana i dostarczona z centralą nagrzewnica kanałowa przeznaczona jest do montażu na instalacji przed centralą. W przypadku nagrzewnicy kanałowej zabezpieczyć należy elementy grzejne przed możliwością zabrudzenia poprzez zastosowanie dodatkowego filtra G4 montowanego przed nagrzewnicą na czerpni lub w dodatkowej obudowie filtra kanałowego. W takiej konfiguracji dopuszcza się zmniejszenie dokładności filtra montowanego na nawiewie centrali wentylacyjnej.

PRZEPUSTNICA RECYRKULACYJNA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

Rozmrażanie powietrzem wewnętrznym (recyrkulacja) za pomocą dodatkowej trójstronnej przepustnicy kanałowej. Załączenie układu rozmrożeniowego powoduje przełączenie przepustnicy recyrkulacyjnej, tj. zamknięcie kanału czerpnego i jednoczesne otwarcie dodatkowego kanału wywiewnego (recyrkulacyjnego). Ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń doprowadzane jest w tym momencie z obu stron wymiennika ciepła, co powoduje bardzo szybkie i skuteczne jego rozmrożenie bez względu na temperaturę zewnętrzną. Po zakończeniu tego procesu centrala samoczynnie powraca do normalnej pracy.

W ofercie PRO-VENT dostępne są przepustnice trójstronne o średnicach króćców wlotowych 160, 200, 250 280 i 315 mm, zgodnie z opisem wyposażenia dodatkowego. W przypadku innych wymiarów kanałów wentylacyjnych niezbędne jest indywidualne dobranie przepustnicy, ewentualnie zastosowanie 2 przepustnic zamykających sterowanych naprzemiennie.

Pamiętać należy, że w czasie rozmrażania do pomieszczeń nie jest nawiewane powietrze świeże, tylko powietrze recyrkulacyjne, dlatego należy czerpać je z pomieszczeń „czystych”, takich jak pokój, hol itp. Obieg powietrza w trakcie rozmrażania oraz normalnej pracy centrali przedstawiono na rysunkach na kolejnej stronie.

Standardowo w trakcie rozmrażania recyrkulacyjnego pracują oba wentylatory, co powoduje szybie rozmrożenie wymiennika, jednak może powodować podciśnienie w pomieszczeniach. W celu minimalizacji tego ryzyka na czas rozmrażania centrala automatycznie zwalnia na 1. bieg. W przypadku, kiedy rozwiązanie to jest niewystarczające, automatyka centrali możne również zatrzymać wentylator wywiewny. W tym przypadku nie istnieje ryzyko podciśnienia, jednak proces rozmrażania (podobnie jak w przypadku wyłączenia nawiewu) będzie przebiegał dłużej. Obniżenie wydajności w czasie rozmrażania umożliwia zastosowanie przewodu recyrkulacyjnego o średnicy mniejszej od średnicy króćców centrali wentylacyjnej. Jeżeli jednak w czasie rozmrażania centrala nie zmienia wydajności, należy wykonać kanał recyrkulacyjny o średnicy odpowiadającej średnicy króćców wentylacyjnych centrali.

rozmrazanie-recyrkulacja