Jedno z pytań, nad którym warto się zastanowić podczas projektowania instalacji wentylacyjnej, to gdzie umieścić czerpnię i wyrzutnię. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W artykule zebraliśmy dla Państwa zapisy dotyczące tego gdzie umieścić czerpnię i wyrzutnię w systemach wentylacji mechanicznej.

GDZIE UMIEŚCIĆ CZERPNIĘ

Zanim przejdziemy do lokalizowania czerpni na ścianie czy dachu budynku pamiętajmy, że czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinno się zabezpieczać przed opadami atmosferycznymi. Powinno się je również zabezpieczać przed działaniem wiatru. Dodatkowo, należy je umieszczać w sposób  umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.

Poza tym czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje nie niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni.

czerpnia-wyrzutnia-powietrza-gdzie-umiescic-1

Czerpnia powietrza może być sytuowana na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku. W takim przypadku powinna ona znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic. Podobnie jeśli chodzi o odległość od zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów. Także od miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.

czerpnia-wyrzutnia-powietrza-gdzie-umiescic-2

Czerpnia powietrza może być również sytuowana na dachu budynku. W takim przypadku dolna krawędź otworu wlotowego powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której jest zamontowana. Dodatkowo powinno się zachować odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Zanieczyszczone powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery. Dokładne wymagania określone są w odrębnych przepisach, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne.

GDZIE UMIEŚCIĆ WYRZUTNIĘ

Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinno się zabezpieczać przed opadami atmosferycznymi. Powinno się także zabezpieczać je przed działaniem wiatru. Wyrzutnie powinno się lokalizować w miejscach bezpiecznych. Chodzi o to, aby umożliwić odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu. Wywiewane powietrze nie może również wywierać szkodliwego wpływu na budynek.

czerpnia-wyrzutnia-powietrza-gdzie-umiescic-4

Wyrzutnie powietrza można lokalizować na dachu budynku lub w ścianie. Jeżeli planujemy montaż wyrzutni w ścianie należy pamiętać o zachowaniu odległości do przeciwległej ściany sąsiedniego budynku z oknami – minimum 10 metrów. Dla budynku bez okien jest to odległość co najmniej 8 metrów. Jeżeli na tej samej ścianie co wyrzutnia znajdują się również okna, wtedy odległość w poziomie od wyrzutni powinna wynosić minimum 3 metry. Poniżej lub powyżej wyrzutni – 2 metry. To jeszcze nie wszystko. Czerpnia powietrza usytuowana na tej samej ścianie budynku, powinna znajdować się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia. Minimalna odległość między nimi to 1,5 metra.

czerpnia-wyrzutnia-powietrza-gdzie-umiescic-3

W przypadku gdy chcemy zamontować wyrzutnię dachową, trzeba pamiętać o zachowaniu minimalnej odległości, mierząc w rzucie poziomym, 3 metrów od:

  • krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna,
  • najbliższej krawędzi okna w połaci dachu,
  • najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.

Pytanie o to gdzie umieścić czerpnię i wyrzutnię jest jednym z wielu w procesie planowania całego systemu wentylacyjnego budynku. Na część pytań, dotyczących na przykład doboru jednostki wentylacyjnej, określeniu ilości powietrza czy obliczeń hydraulicznych oraz porad wykonawczych, odpowiadamy w Vademecum wentylacji mechanicznej PRO-VENT.


vademecum-wentylacji-mechanicznej-napis

pro-vent-rekuperator-centrala-wentylacyjna-mistral-smart-zloty-laur-klienta-2021