GDZIE UMIEŚCIĆ CZERPNIĘ I WYRZUTNIĘ?

Jedno z pytań, nad którym warto się zastanowić podczas projektowania instalacji wentylacyjnej to gdzie umieścić czerpnię i wyrzutnię.

GDZIE UMIEŚCIĆ CZERPNIĘ

 • Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinno się zabezpieczać przed opadami atmosferycznymi. Powinno się je również zabezpieczać przed działaniem wiatru. Czerpnie należy umieszczać w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i – w okresie letnim – najchłodniejszego powietrza.
 • Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni. Również należy unikać napływu powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń.
 • Czerpnia powietrza może być sytuowana na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku. W takim przypadku powinna ona znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic. Podobnie jeśli chodzi o odległość od zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów. Także od miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.
 • Czerpnia powietrza może być również sytuowana na dachu budynku. W takim przypadku dolna krawędź otworu wlotowego powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której jest zamontowana. Dodatkowo powinno się zachować odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
 • Zanieczyszczone powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery. Dokładne wymagania określone są w odrębnych przepisach, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne.

GDZIE UMIEŚCIĆ WYRZUTNIĘ

 • Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinno się zabezpieczać przed opadami atmosferycznymi. Powinno się także zabezpieczać je przed działaniem wiatru. Wyrzutnie powinno się lokalizować w miejscach bezpiecznych. Chodzi o to, aby umożliwić odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu. Wywiewane powietrze nie może również wywierać szkodliwego wpływu na budynek.
 • Wyrzutnia z poziomym wylotem powietrza może znajdować się na dachu budynku. W takim przypadku dolna krawędź otworu wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której jest zamontowana. Dodatkowo powinno to być minimum 0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku. Mamy na myśli punkty znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.
 • Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
 • Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:
  • powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
  • przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m. Dla budynku bez okien jest to odległość co najmniej 8 m,
  • okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m. Poniżej lub powyżej wyrzutni jest to odległość co najmniej 2 m,
  • czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia. Minimalna odległość to 1,5 m.
 • Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od:
  • krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna,
  • najbliższej krawędzi okna w połaci dachu,
  • najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.