Kwestia zanieczyszczeń powietrza pojawia się zawsze w okresach wzmożonej emisji spalin, szczególnie zaś tej związanej z ogrzewaniem budynków. Raport WHO wskazuje, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej jest znajduje się w Polsce (choć WHO zastrzega, że w zestawieniu znalazły się tylko miasta, które robią pomiary jakości powietrza). Warto więc poznać jakie w Polsce obowiązują normy zanieczyszczeń powietrza.

NORMY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA WEDŁUG WHO

W okresach grzewczych następuje kumulacja zanieczyszczeń w powietrzu, poprzez wzrost stężenia tzw. pyłów zawieszonych (PM- Particulate Matter ). Według najnowszych badań najbardziej szkodliwe są cząstki o wielkości poniżej 10 µm, a szczególnie poniżej 1 µm, które wdychane mogą gromadzić się w organizmie (1 µm =10-6 m, czyli jedna milionowa metra).

Z pyłów PM do pomiarów wyodrębnia się te o wielkościach PM10 i PM2,5. Poniżej przedstawiono progi zanieczyszczeń zalecane przez WHO:

KATEGORIA PMPM10PM2,5
Średnia roczna20 μg/m310 μg/m3
Średnia dobowa50 μg/m325 μg/m3
Tabela 1. Poziomy stężeń PMx zalecane w dokumentach WHO.

baner-normy-zanieczyszczen-powietrza-raport-EEA

NORMY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA WEDŁUG NORM POLSKICH

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

POZIOMWARTOŚĆOPIS
Dopuszczalny50 µg/m3 (dobowo)Jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia
Informowania200 µg/m3 (dobowo)Jakość powietrza jest zła i trzeba ograniczyć aktywność na powietrzu, norma przekroczona jest 4-krotnie
Alarmowy300 µg/m3 (dobowo)Jakość powietrza jest bardzo i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu (szczególnie osoby chore), norma przekroczona jest 6-krotnie
Tabela 2. Normy pyłów PM10 w Polsce.
POZIOM JAKOŚCI POWIETRZAPM10 [μg/m3]PM2,5 [μg/m3]
Bardzo dobry< 20< 12
Dobry21–6013–36
Umiarkowany61–10037–60
Dostateczny101–14061–840
Zły141–20085–120
Bardzo zły> 200> 120
Tabela 3. Skala oceny zanieczyszczeń powietrza wg WIOŚ woj. mazowieckiego.

CO KRYJE SIĘ W PYŁACH PM10 ?

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

NIEBEZPIECZNY BENZO(A)PIREN

Zanieczyszczeniem w grupie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, dla którego w prawie krajowym i unijnym określono stężenie dopuszczalne, jest benzo(a)piren, traktowany jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza WWA. Został on najlepiej poznany i ze względu na siłę działania rakotwórczego oraz powszechność występowania w środowisku uznany został za wskaźnik całej grupy WWA. Notabene, jego dopuszczalne średnie stężenie roczne wynosi wynosi 1 ng/m3.

Powołując się na Państwowy Monitoring Środowiska – Inspekcja Ochrony Środowiska, „w roku 2016 poziom docelowy B(a)P przekroczony był na 122 ze 129 stanowisk w kraju, w tym na 111 spośród 114 stanowisk tła miejskiego i podmiejskiego. Uśrednione stężenie roczne B(a)P dla wszystkich stanowisk tła miejskiego i podmiejskiego w 2016 r. wynosiło 5,20 ng/m3, było więc pięciokrotnie wyższe od wartości poziomu docelowego. Na 7% stanowisk tła miejskiego i podmiejskiego stężenie średnie roczne B(a)P ponad dziesięciokrotnie przewyższało poziom docelowy.”

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są substancjami bardzo toksycznymi. Stanowią one liczną grupę związków zawierających od dwóch do kilku, a nawet kilkunastu pierścieni aromatycznych w cząsteczce. Z reguły na stanowiskach gdzie notowane są większe stężenia pyłu PM10, większe są również stężenia WWA. Można to łączyć z faktem, że zwykle wyższe stężenia pyłu PM10 występują w rejonach, w których na mierzone stężenia PM10 znaczący wpływ ma emisja z niskich emitorów związanych z ogrzewaniem budynków. Ta kategoria źródeł emisji charakteryzuje się dużą emisją WWA do powietrza. W czystych rejonach, oddalonych od obszarów z dużą emisją zanieczyszczeń z ogrzewania budynków, stężenie WWA w pyle PM10 jest znacznie mniejsze. Wraz z przesuwaniem się w kierunku rejonów o dużym stężeniu PM10, stężenia WWA rosną proporcjonalnie w większym stopniu niż stężenia PM10. Z reguły na stanowiskach gdzie notowane są większe stężenia pyłu PM10, większy jest procentowy udział WWA w tym pyle.

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ

W skali kraju, największe ilości WWA emitowane są z systemów indywidualnego ogrzewania budynków. Szacuje się, że ta kategoria źródeł emisji odpowiedzialna była za 87% całkowitej emisji WWA i 80% emisji B(a)P z terenu Polski w 2015 r. Źródła emisji tej kategorii występują powszechnie na terenie całego kraju. Z uwagi na małą wysokość kominów odprowadzających spaliny z tych źródeł, emisja WWA z tej kategorii źródeł jest odpowiedzialna w największym stopniu za występowanie wysokich stężeń WWA na dużym obszarze kraju na terenach zamieszkałych, nie tylko na obszarze dużych miast i aglomeracji, ale także na obszarze mniejszych miast, miejscowości i wsi zabudowanych budynkami ogrzewanymi indywidualnie.

TARCZA ANTYSMOGOWA – KONIEC ZE SMOGIEM W TWOIM DOMU

Innowacyjne rozwiązanie TARCZY ANTYSMOGOWEJ, z opatentowaną technologią STOPFIELD®, pozwala wyeliminować jedną z największych bolączek miast, miasteczek i wsi – zanieczyszczone powietrze. Dzięki niej możliwe jest odfiltrowanie z napływającego do wnętrza domu powietrza cząstek stałych nawet o średnicy 1 μm. Redukcja pyłów zawieszonych na poziomie aż 99,95% wywiera dobroczynny wpływ na zdrowie i samopoczucie, gwarantując świeże i czyste powietrze zarówno we wnętrzach domowych, jak i publicznych.


baner-tarcza-antysmogowa-normy-zanieczyszczen-powietrza

clean-r-mistral-razem-oczyszczacz

POZNAJ WSZYSTKIE MODELE ELEKTROFILTRÓW PRO-VENT CLEAN R

2020-zloty-medal-mtp-pro-vent

Literatura:

  1. Raport :”Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2016 roku”. Państwowy Monitoring Środowiska – Inspekcja Ochrony Środowiska
  2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w procesach stosowania asfaltów „BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 7-8/2000, str. 11-13
  3. Rynek Instalacyjny 12/2016
  4. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
  5. https://sojp.wios.warszawa.pl