Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Warunki montażu i wymagana przestrzeń obsługowa

Centralę montować należy w pomieszczeniach suchych i zadaszonych (poddasza, pomieszczenia gospodarcze, kotłownie, maszynownie, itp.), z zapewnieniem wymaganej przestrzeni obsługowej, niezbędnej do obsługi oraz serwisu.

Podłączenie kanałów

Sztywne kanały wentylacyjne należy przyłączyć do centrali za pomocą elastycznych łączników, umożliwiając demontaż jej z instalacji. W celu dodatkowej redukcji hałasu jako łączniki zaleca się zastosować elastyczne tłumiki lub odcinki kanału elastycznego połączonego mufą z króćcem centrali. Przewody wentylacyjne, łączniki należy podwiesić, usztywnić zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem lub zsunięciem z króćców centrali.

Posadownie centrali

Centrala przystosowana jest do podwieszenia, przy czym modele P 400, P 600, P 800, P 1100 posiadają zamontowane na obudowie uchwyty, natomiast w przypadku P 2000 i P 3000 wraz z centralą dostarczony jest ceownik umożliwiający jej podwieszenie. Montując centralę nie należy jej dosuwać (dociskać) do żadnej przegrody, zachowując odstęp minimum 20 mm od sufitu, podłoża oraz ścianek bocznych. Zapewnić należy też dostęp do króćców wentylacyjnych, umożliwiając demontaż łączników kanałów wentylacyjnych.

W przypadku central podwieszanych zapewnić należy możliwość wymontowania z centrali wymiennika ciepła, zapewniając odległość od pokrywy inspekcyjnej do ściany lub innej przeszkody nie mniejszą niż:

wymagana przestrzeń obsługowa dla centrali wentylacyjnej mistral p podwieszane

W celu ograniczenia strat wynikających z turbulentnego przepływu powietrza w kanałach, zaleca się montaż kolana w odległości min. 1 średnicy kanału od wlotów do centrali (czerpnia, wywiew) oraz min. 3 średnic po stronie wylotów (nawiew, wyrzutnia) zgodnie z rysunkiem.

schemat podłączenia kanałów do centrali wentylacyjnej Mistral PRO

Odprowadzenie skroplin

Podczas pracy centrali przy niskich temperaturach powietrza świeżego w wymienniku wytwarzają się skropliny. Ilość skroplin zależy do sprawności wymiennika oraz wilgotności i temperatury powietrza usuwanego. Większa ilość skroplin występuje w przypadku wysokiej sprawności wymienników oraz w przypadku nowych domów w trakcie pierwszego sezonu eksploatacji. W celu zapewnienia ich sprawnego odprowadzenia centrale należy zawsze wypoziomować zgodnie z wymaganiami dla danego typu central. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że temperatura pomieszczenia, w którym zamontowano centralę, również ma wpływ na proces szronienia wymiennika, dlatego wymagać może zastosowania określonego sposobu rozmrażania.

Centrale MISTRAL P przystosowane są do gromadzenia i sprawnego odprowadzania wytwarzanych skroplin. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku braku drożności instalacji odprowadzającej kondensat oraz w szczególnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu lub kanałach, dojść może do dodatkowego wykraplania na ściankach centrali oraz kanałach wentylacyjnych, co prowadzić może do wycieków skroplin z urządzenia. Należy więc zawsze zabezpieczyć podłoże pod centralą przed uszkodzeniem pod wpływem wilgoci.

Podczas pracy centrali w wymienniku wytwarzają się skropliny, zapewnić należy więc ich sprawne odprowadzenie, co opisano dokładnie we wstępie w części ogólnej katalogu. Odpływ skroplin z centrali wyprowadzono na bocznej ściance rurką o średnicy zewnętrznej 22 mm (rurka 1/2 cala). Na instalacji odprowadzenia skroplin zamontować syfon, a centrale wypoziomować w stronę odpływu.

Przewód odprowadzający skropliny należy poprowadzić ze spadkiem do wewnętrznych kratek ściekowych lub na zewnątrz budynku. W przypadku takiej konieczności instalację odpływu należy dodatkowo zaizolować oraz zabezpieczyć przewodem grzejnym przez zamarznięciem. Ze względu na podciśnienia w komorze centrali wentylacyjnej, na instalacji odprowadzającej kondensat należy koniecznie wykonać syfon, który podczas normalnej pracy centrali powinien być zalany wodą. W przypadku niewielkiej ilości skroplin dojść może do niekontrolowanego podciągania powietrza, należy więc kontrolować ilość skroplin w syfonie podczas eksploatacji centrali. W celu uniknięcia tego ryzyka zaleca się stosować wraz z centralami gotowe syfony kulowe PRO-VENT.

Aby zapewnić sprawne odprowadzenie skroplin w przypadku central podwieszanych MISTRAL P należy zapewnić pochylenie centrali w kierunku tylnej ścianki – minimum 5%, w kierunku odpływu skroplin – minimum 2%.

schemat wymaganego pochylenia centrali podwieszanej mistral p

Izolacja kanałów

Ze względu na odzysk ciepła w urządzeniu należy ograniczyć straty ciepła na kanałach poprzez dobrą izolację instalacji wentylacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację kanałów oraz wszelkich łączników na nawiewie i wywiewie z pomieszczeń. Najczęściej używana podstawowa izolacja kanałów elastycznych grubości 25 mm stosowana może być wyłącznie w przypadku układania ich w strefie ogrzewanej, gdzie nie istnieje duże ryzyko strat ciepła. W przypadku układania przewodów w strefach nieogrzewanych (np. na poddaszach) należy zapewnić dodatkową izolację kanałów. W przypadku prowadzenia kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej poza strefą ogrzewaną, izolacja kanałów wentylacyjnych na tym odcinku powinna być zachowana na poziomie izolacji przegrody, przez którą kanał wentylacyjny przechodzi. Zwrócić należy również uwagę na fakt, że poza zmniejszeniem temperatury powietrza nawiewanego, słaba izolacja przyczynić się może do niekontrolowanego wykroplenia skroplin w kanałach lub na nich, efektem czego będzie zawilgocenie izolacji kanałów lub podłoża. Zbyt mała izolacja kanałów powoduje spadek temperatury powietrza na króćcach (patrz: rozmrażanie wymiennika) i w skrajnych przypadkach przyczynić się może do nieprawidłowej pracy, zatrzymania, a nawet uszkodzenia centrali.

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych